تبلیغات
منیم یولداشلاریم - مطالب دی 1389

لطفا Internet Explorer  فایدالانین

منیم یولداشلاریم

سئلین

یازار: بالاجا خوخان   

آد : سئلین

یاش : آلتی

شهر : تبریز

علی

یازار: بالاجا خوخان   

آد : علی

یاش : 5

شهر :علمدار(شرقی آذربایجان)

سنا

یازار: بالاجا خوخان   

آد : سنا

یاش : 2.5

شهر : تبریز

علی

یازار: بالاجا خوخان   

آد : علی

یاش : 4

شهر : تبریز

ایلگی : گولشمک

سپهر

یازار: بالاجا خوخان   

آد : سپهر

یاش : 6

شهر :خییاو(اردبیل)

ایلگی :آت چاپدیرماق

علی

یازار: بالاجا خوخان   

آد : علی

یاش : 4

شهر : تبریز

آیناز

یازار: بالاجا خوخان   

آد : آیناز

یاش : 7

شهر : تبریز

آیتن

یازار: بالاجا خوخان   

آد : آیتن

یاش : 7

شهر : تبریز

ائلین

یازار: بالاجا خوخان   

آد : ائلین

یاش :5

شهر : تبریز

ایلگی:آذری رقص